වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන දානමය පිංකම 2018

වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන දානමය පිංකම 2018
  • 18/05/25
  • වැඩිහිටි නිවාසය - කයිලගොඩ, බදුල්ල
වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන දානමය පිංකම 2018

උසස් ජාතික කළමණාකරන ඩිප්ලෝමාධාරින් විසින් සංවිධානය කරනු ලබන දානමය පිංකම මෙම වර්ෂයෙත් පැවැත්වීමට කටුයුතු යොදා ඇත. මේ සදහා බදුල්ල උසස් තාක්ෂණ ආයතනයේ තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය, ගණකාධිකරන අංශය, සංචාරක හා සත්කාරක කළමනාකරණ අංශය සහ ඉංග්‍රීසි අංශයේ නොමද සහයෝගය ඇතිව 2018 ක් වූ මැයි මස 25 වන දින බදුල්ල කයිලගොඩ වැඩිහිටි නිවාසයේ  දී පැවැත්වේ. 

වැඩිහිටි නිවාසය - කයිලගොඩ, බදුල්ල

SHARE